ISSN 0005-2531 (Print) ISSN 2522-1841 (Online)
Ana səhifə - Arxiv - №1(2022)
№1 2022
MÜNDƏRİCAT
- KVATERNİZƏ OLUNMUŞ N,N-DİETİL N-METİL XİTOZAN HİDROGELİNƏ LEVOTİROKSİNİN İMMOBİLİZƏ OLUNMASI VƏ QARŞILIQLI ƏLAQƏNİN KİMYƏVİ TƏBİƏTİS.F.Səfərəliyeva, A.F.Hümmətov, Ş.Z.Tapdıqov, S.S.Fətullayeva, M. Raucci, D.B.Tağıyev, N.A.Zeynalov
- Ag-ELEKTRODU ÜZƏRİNDƏ BİOMİMETİK SENSORN.N.Məlikova, N.İ.Əli-zadə, T.M.Nağıyev
- BUTİLMETAKRİLATIN α-METİLSTİROL İLƏ BİRGƏPOLİMERİ ƏSASINDA OPTİKİ ŞƏFFAF KOMPOZİTLƏRİN ALINMASIS.B.Məmmədli, Q.Q.Mirhüseynov, Ə.H.Rəhimli, R.Ə.Əhmədova, Ç.H.İsmayılova
- 2-ƏVƏZLİ SİLİSİUMÜZVİ 1,4-DİEN EPOKSİDLƏRİNİN SİNTEZİ VƏ XASSƏLƏRİƏ.M.Qaramanov, N.X.Hüsiyev, M.Ş.Qurbanov, R.Ə.Əhmədova, S.N.Allahverdiyeva
- TƏRKİBİNDƏ DƏMİR OKSİDLƏRİ VƏ SİLİKATLAR OLAN FİLİZLƏRDƏN TƏMİZ ALÜMİNİUM OKSİDİN TULLANTISIZ ALINMASII.A.Talıblı, Q.M.Səmədzadə, C.M. Əliyeva, A.N.Məmmədov, R.H. Həmidov, A.M. Qasımova, G.V.Şadlinskaya
- Cu2Se–SnSe–Sb2Se3 SİSTEMİNDƏ FAZA TARAZLIĞIE.N.İsmayılova, L.F.Məşədiyeva, I.B.Bəxtiyarlı, M.B.Babanlı
QEYDİYYAT
JURNALIN SONUNCU SAYI
№3 2024
MÜNDƏRİCAT
Davamı