ISSN 0005-2531 (Print) ISSN 2522-1841 (Online)
Ana səhifə - Arxiv - №2(2015)
№2 2015
MÜNDƏRİCAT
- QUDRONUN KEÇİD METALLARI İLƏ MODİFİKASİYA EDİLMİŞ HALLOİZİT İŞTİRAKI İLƏ HİDROKREKİNQİ PROSESİNİN TƏDQİQİV.M.Abbasov, H.C.İbrahimov, G.S.Muxtarova, B.M.Əliyev, N.X.Əfəndiyeva, T.X.Əfəndiyeva
- Sb–Sb2S3–SbI3 SİSTEMİNDƏ FAZA TARAZLIQLARIZ.S.Əliyev, S.S.Musayeva, F.Y.Cəfərli , M.B.Babanlı
- MOTOR YAĞLARINA DİAMİNTƏRKİBLİ ALKİLFENOLYAT AŞQARLARIE.Ə.Nağıyeva, Ə.K.Kazımzadə, X.N.Məmmədyarova, Ə.Ə.Qədirov, S.İ.Nəsirova
- FOSFORSAXLAYAN POLİMER SORBENT ƏSASINDA MİS SULFİD (Cu1.8S) NANOKRİSTALLARININ KİMYƏVİ YOLLA SİNTEZİ VƏ TƏDQİQİO.O.Balayeva, A.M.Məhərrəmov, A.A.Əzizov, M.B.Muradov, N.O.Balayeva, Z.Q.Məmiyev, R.M.Alosmanov, G.M.Eyvazova, Z.A.Ağamalıyev
- AsSe–AsMn2 SİSTEMİNDƏ FAZA TARAZLIĞI VƏ ŞÜŞƏƏMƏLƏGƏLMƏİ.İ.Əliyev, Ş.Ə.Həsənquliyeva, T.M.Ilyaslı*, F.Ə.Novruzova
QEYDİYYAT
JURNALIN SONUNCU SAYI
№3 2024
MÜNDƏRİCAT
Davamı