ISSN 0005-2531 (Print) ISSN 2522-1841 (Online)
Ana səhifə - Arxiv - №1(2013)
№1 2013
MÜNDƏRİCAT
- ETANIN PİROLİZİ PROSESİNİN QƏRARLAŞMIŞ ŞƏRAİTİNİN VARLIĞI ŞƏRTİA.M.Əliyev, İ.İ.Osmanova, A.Z.Tahirov, A.M.Hüseynova
- YbPbTe2–Pb SİSTEMİÖ.M.Əliyev, D.S.Əjdərova, V.M.Rəhimova, E.Ə.Baxşəliyeva
- QIZIL(III) XLOR KOMPLEKSİNİN POLİMER SORBENTLƏ SORBSİYASININ KİNETİKASIA.Ə.Əzizov, R.M.Alosmanov, N.M.Sadıqov, Ü.İ.Yaqubova, B.A.Babayeva
- FERROSENİN ALKİL TÖRƏMƏLƏRİNİN SİNTEZİ PROSESLƏRİNİN TƏDQİQİA.S.Cəfərov, B.Ş.Ağayeva, İ.İ.Allahverdiyeva, A.M.Əliyev, L.N.Əfəndiyeva
- N-[2-HİDROKSİ-5-(METİLTSİKLOАLKİL)BENZİL]MORFOLİNLƏRİN SİNTEZİ VƏ XАSSƏLƏRİNİN TƏDQİQİS.T.Rüstəmov, А.R.Əzizbəyli, А.M.Səmədov, F.Ə.Nəbiyev, Ч.Q.Rəsulov
- KARBOKSİAMİD VƏ HETEROTSİKLİK AZOTÜZVİ BİRLƏŞMƏLƏRİN SİNTEZİ HAQQINDAM.Ə.Rüstəmov, N.Ə.Veysova, M.F.Abbasov, Ş.M.Eyvazova, S.Q.İsmayılova
- PALLADİUMUN bis-(2-OKSİ-5-ALKİLBENZİL)AMİNLƏ EKSTRAKSİYASININ TƏDQİQİS.R.Məmmədova, S.M.Soltanova, T.N.Əsgərova, M.A.Hacıyev, Z.A.Cabbarova
QEYDİYYAT
JURNALIN SONUNCU SAYI
№3 2019
MÜNDƏRİCAT
- MEZOMƏSAMƏLİ KARBON NİTRİD ƏSASINDA PLATİN NANOKOMPOZİTLƏRİNİN SİNTEZİ VƏ FİZİKİ-KİMYƏVİ TƏDQİQİV.M.Əhmədov, N.Y.Melnikova, A.Z.Babayeva, Q.Q.Nurullayev, Z.M.Əliyeva, D.B.Tağıyev
- PROPİLENİN BİRBAŞA HİDRATASİYASI PROSESİNİN DİNAMİKASINI NƏZƏRƏ ALMAQLA İDARƏ EDİLMƏSİA.M.Aliyev, A.R.Safarov, I.V.Balayev, A.M.Quseynova, R.Y.Agayeva, F.G.BayramovDavamı