ISSN 0005-2531 (Print) ISSN 2522-1841 (Online)
Ana səhifə - Arxiv - №1(2020)
№1 2020
MÜNDƏRİCAT
- PROPANIN QEYRİ-STASİONAR ŞƏRAİTİNDƏ GEDƏN PİROLİZİ PROSESİNİN İDARƏEDİLMƏSİA.M.Əliyev, A.R.Səfərov, İ.V.Balayev, İ.İ.Osmanova, A.M.Hüseynova
- 2-HİDROKSİ-1-HALOİDFENOKSİ EFİRLƏRİN SİNTEZİ, ÇEVRİLMƏLƏRİ VƏ ONLARIN ANTİMİKROB AKTİVLİYİS.Ə.Məmmədov, Ə.Ə.Mahmudova, G.H.Məmmədova, V.S.Həsənov, N.P.Ladoxina, L.F.Zeynalova
- N-ALKİL-N-ALLİL-N-(β-XLOR)ALLİLAMMONİUM DİHİDROFOSFATLARIN SİNTEZİ VƏ POLİMERLƏŞMƏLƏRİNİN TƏDQİQİƏ.M.Qaramanov, O.B.Abdiyev, N.X.Hüsiyev, D.Q.Abdullayev, R.Ə.Əhmədova, S.N.Allahverdiyeva M.M.İbrahimova, X.M.Balayeva
- OKSİKREKİNQ KATALİZATORLARIN REGENERASİYASININ BƏZİ ASPEKTLƏRİK.Y.Əcəmov, E.A.Hüseynova, L.A.Mürsəlova, S.R.Səfərova
- ALÜMOSİLİKAT GİLLƏRİN ABŞERON TORPAQLARININ EKOLOJİ VƏZİYYƏTİNƏ TƏSİRİZ.R.Ağayeva, B.G.Məmmədova, E.M.Kazımova, İ.Ə.Talıblı, S.G.Efendiyeva, Ç.M.Şabanova
QEYDİYYAT
JURNALIN SONUNCU SAYI
№1 2023
MÜNDƏRİCAT
- PLATINUM-MESOMƏSAMƏLİ KARBON NİTRİD NANOKOMPOZİTLƏRİ: SİNTEZİ, QURULUŞU VƏ FENILASETİLENİN HİDROGENLƏŞMƏSİNDƏ KATALITİK XASSƏLƏRİV.M.Əhmədov, Н.Е.Мелникова, G.G.Nurullayev, Vs.M.Əhmədov, D.B.Tağıyev
- Ag8GeS6(Se6)–Ag8GeTe6 SİSTEMLƏRİ: FAZA TARAZLIQLARI, BƏRK MƏHLULLARIN SİNTEZİ VƏ XARAKTERİZƏ EDILMƏSİA.C.Əmiraslanova, A.T.Məmmədova, I.C.Alverdiyev, Yu.Ə.Yusibov, M.B.BabanlıDavamı