ISSN 0005-2531 (Print) ISSN 2522-1841 (Online)
Ana səhifə - Arxiv - №2(2023)
№2 2023
MÜNDƏRİCAT
- XİTOZAN ƏSASLI SORBENTLƏ MİS (II) İONUNUN SORBSİYA XÜSUSİYYƏTLƏRİNİN ÖYRƏNİLMƏSİS.M.Məmmədova, A.R.Rəcəbli, N.T.Rəhimli, H.F.Aslanova, Ç.M.Seyidova, C.E.Quliyeva, N.A.Zeynalov, D.B.Tağıyev
- N,N-Dİ(β-XLOR)ALLİLAMİNOETAN TURŞUSUNUN SİNTEZİ VƏ POLİMERLƏŞMƏSİƏ.M.Qaramanov, R.Ə.Əhmədova, N.X.Hüsiyev, B.Ə.Məmmədov, A.F.Məmmədova, M.Ş.Qurbanov
- KADMİUM İONLARININ ETİLENQLİKOL ELEKTROLİTİNDƏ ELEKTROKİMYƏVİ REDUKSİYASIN.Ş.Soltanova, A.Ş.Əliyev, B.A.İsmayılova, R.Q.Hüseynova
- MOLİBDENİN NAZİK TƏBƏQƏLƏRİNİN SULFAT MƏHLULLARINDAN ELEKTROLİTİK ÇÖKDÜRÜLMƏSİY.E.Əlizadə, E.Ə.Salahova, P.Ə.Kələntərova, Ə.F.Heybətova, K.İ.Hacıyeva , N.N.Xankişiyeva, D.B.Tağıyev
- ÜÇLÜ SnTe–PbTe–Bi2Te3 SİSTEMİNİN FAZA DİAQRAMININ 3D MODELLƏŞDİRİLMƏSİA.İ.Ağazadə, V.İ.Babanlı, İ.M.Qocayeva, E.N.Oruclu, A.N.Məmmədov
- KALSİUM STEARATIN TİOKARBAMİDLƏ KOORDİNASİYA BİRLƏŞMƏSİNİN SİNTEZİ VƏ XASSƏLƏRİŞ.B.Həsənov, T.Ə.İbadullayeva, Z.Ş.Abdullayeva, A.İ.Xudoyberqanov
- KARBON NİTRİD ÜZƏRİNDƏ DƏMİR (Fe2+) və MİS (Cu2+) İONLARININ SULU MƏHLULDAN SORBSİYASIA.A.Quliyeva, S.S.Abbasova, N.Ə.Ağayeva, H.K.Nurullayev, N.İ.Abbasova, A.A.Heydərov,V.M.Əhmədov
- BİS-(NİTROTEREFTALAT)-MONOPİRİDİN KOBALT (II) HEKSAHİDRAT KOMPLEKSİN SİNTEZİ VƏ QURULUŞ TƏDQİQİQ.M.Əliyeva, S.Y.Rəhmanova, F.C.Ələkbərova , M.K.Munşiyeva, E.M.Mövsümov, N.Ə.İmanova, N.Ə.Məmmədova, H.F.Məmmədova, K.Ə.Mansurova
- QƏLƏVİNİN ELEKTRODİALİZ METODU İLƏ ALÜMİNAT MƏHLULUNDAN ALINMASIA.Ə.Heydərov, G.İ.Alışanlı, S.A.Quliyev, D.T.Mehmet
- PİROMELLİT TURŞUSU İLƏ NİKELİN KOMPLEKS BİRLƏŞMƏSİ ƏSASINDA SUPRAMOLEKULYAR NANOQURULUŞLU KOORDİNASİON POLYMERM.K.Munşiyeva, F.B.Əliyeva, S.R.Məmmədova, P.S. Səfərova., M.M. Həsənova, B.T.Usubəliyev
- Ag8SiS6–Ag8SiTe6 SİSTEMİNDƏ FAZA TARAZLIQLARI VƏ BƏRK MƏHLULLARIN XARAKTERİZƏ EDİLMƏSİA.C.Əmiraslanova, K.N.Babanlı, S.Z.İmaməliyeva, İ.C.Əlverdiyev, Y.Ə.Yusibov
- POLİMER KOMPOZİTLƏRİN İNKİŞAFI, TƏTBİQİ VƏ YENİLİKLƏRİ HAQQINDAG.Ş.Qasımova, L.X.Qasımzadə, R.N.Lələyeva, L.X.Xamədova, F.A.Ağayeva, R.V.Əsədov, A.L.Tağıyeva
QEYDİYYAT
JURNALIN SONUNCU SAYI
№3 2024
MÜNDƏRİCAT
Davamı