ISSN 0005-2531 (Print) ISSN 2522-1841 (Online)
Ana səhifə - Arxiv - №4(2023)
№4 2023
MÜNDƏRİCAT
- SİTRAT MƏHLULLARINDA BİSMUT İONLARININ ELEKTROKİMYƏVİ DAVRANIŞIS.P.Cavadova, V.A.Məcidzadə, S.F.Cəfərova, T.A.Əliyev, A.Ş.Əliyev, D.B.Tağıyev
- ARGİRODİT AİLƏSİNİN BƏZİ BİRLƏŞMƏLƏRİNİN TERMODİNAMİK XASSƏLƏRİİ.C.Alverdiyev, S.Z.İmaməliyeva, E.İ.Əhmədov, Y.Ə.Yusibov, M.B.Babanlı
- 1-BENZİLTİOOKTANIN AMİNOMETOKSİ TÖRƏMƏLƏRİ BİOKORROZİYA İNHİBİTORU KİMİİ.A.Cəfərov, E.H. Məmmədbəyli, A.Z.Zalov, K.O.İskəndərova, A.Q.Həbibova
- MOTOR YAĞLARINA SULFONAT AŞQARLARIP.Ş.Məmmədova, İ.C.Güləliyev, K.A.Salmanova, İ.Ə.Sədirzadə
- ÇOVDARDAĞ YATAĞININ KAOLİN GİLLƏRİNDƏN ALÜMİNİUM OKSİDİN ÇIXARILMASININ OPTİMAL ŞƏRAİTİNİN TAPILMASIS.Q.Əfəndiyeva, S.T. Cəfərova, A.Ə.Heydərov, Y.B.Qəhrəmanova, N.İ.Abbasova, G.M.Ganzayeva
- BROM TƏRKİBLİ BİTSİKLİK DOYMAMIŞ POLİEFİRLƏRİN SİNTEZİ VƏ XASSƏLƏRİA.M.Mustafayev, Y.N.Qəhrəmanlı, B.N.Babanlı, R.İ.İsmayılova
- TRİDENTAT HİDRAZON LİQANDI İLƏ YENİ METAL KOMPLEKSLƏRİNİN SİNTEZİ VƏ XARAKTERİSTİKASIG.Q.Abbasova, A.M.Paşacanov, M.I.Qənbərova, S.M.Həsənova, Z.A.Məmmədova, A.M.Nəsibova
- XLOR TƏRKİBLİ BİRLƏŞMƏLƏRİN İŞTİRAKI İLƏ BUTADIEN-NİTRİL KAUÇUKUNUN QURULUŞ PARAMETRLƏRİNƏ QIZDIRILMANIN TƏSİRİG.H.Əzizova, F.A.Əmirov, İ.H.Mövlayev, G.A.Məmmədova, R.F.Xankişiyeva, Ş.M.Məmmədov
- TƏRKİBİNDƏ S, P, N OLAN ÜZVİ BİRLƏŞMƏLƏRİN SİNTEZİ VƏ METALLARA QARŞI TERMOSTABİLLİYİE.Ş.Məmmədov, T.N.Qulubəyova, D.S.Vəliyeva, Z.S.Səfərəliyeva, İ.R.Ruşinaz
- Co–Se ƏRİNTİSİ ƏSASINDA KATOD MATERİALININ ELEKTROKİMYƏVİ ALINMASIK.İ.Hacıyeva, Y.E.Əlizadə, A.Q.Əliyeva, S.P.Cavadova
QEYDİYYAT
JURNALIN SONUNCU SAYI
№3 2024
MÜNDƏRİCAT
Davamı