ISSN 0005-2531 (Print) ISSN 2522-1841 (Online)
Ana səhifə - Arxiv - №4(2012)
№4 2012
MÜNDƏRİCAT
- Dİ-(β-XLOR)İZOPROPİL EFİRİNİN DİETİLENTRİAMİNLƏ KONDENSLƏŞMƏ REAKSİYASIƏ.M.Qaramanov, H.A.Məhsimov, D.Q.Abdullayev, M.Ş.Qurbanov, X.M.Balayeva
- 1-BUTİLTİOPENTANIN AMİN TÖRƏMƏLƏRİNİN SİNTEZİ VƏ XASSƏLƏRİİ.A.Cəfərov, E.H.Məmmədbəyli, T.H.Kazımova, X.İ.Həsənov, G.Ə.Hacıyeva
- ALLİLSİNNAMATIN trans-STILBENLƏ RADİKAL NÖVBƏLİ TSİKLOSOPOLİMERLƏŞMƏSİL.V.Medyakova, S.Ə.Rzayeva, A.Ç.Abbasova, S.M.Məmmədova
- Ce–Sb–Te SİSTEMİNDƏ FAZA ƏMƏLƏGƏLMƏ XARAKTERİF.M.Sadıqov, S.H.Məmmədova, Y.K.Cəfərova, O.A.Əliyev
- SU–FENOL–METANOL SİSTEMİNİN RADİOLİZ PROSESİNİN MODELLƏŞDİRİLMƏSİM.Ə.Qurbanov, E.T.Abdullayev, Q.M.Əhmədli, Ə.H.Qurbanov, U.A.Quliyeva
- MİSİN KAPRON TURŞUSU İLƏ EKSTRAKSİYASIS.R.Məmmədova, P.A.Cabbarova, M.A.Hacıyev
QEYDİYYAT
JURNALIN SONUNCU SAYI
№3 2024
MÜNDƏRİCAT
Davamı