ISSN 0005-2531 (Print) ISSN 2522-1841 (Online)
Ana səhifə - Arxiv - №1(2013)
№1 2013
MÜNDƏRİCAT
- ETANIN PİROLİZİ PROSESİNİN QƏRARLAŞMIŞ ŞƏRAİTİNİN VARLIĞI ŞƏRTİA.M.Əliyev, İ.İ.Osmanova, A.Z.Tahirov, A.M.Hüseynova
- YbPbTe2–Pb SİSTEMİÖ.M.Əliyev, D.S.Əjdərova, V.M.Rəhimova, E.Ə.Baxşəliyeva
- QIZIL(III) XLOR KOMPLEKSİNİN POLİMER SORBENTLƏ SORBSİYASININ KİNETİKASIA.Ə.Əzizov, R.M.Alosmanov, N.M.Sadıqov, Ü.İ.Yaqubova, B.A.Babayeva
- FERROSENİN ALKİL TÖRƏMƏLƏRİNİN SİNTEZİ PROSESLƏRİNİN TƏDQİQİA.S.Cəfərov, B.Ş.Ağayeva, İ.İ.Allahverdiyeva, A.M.Əliyev, L.N.Əfəndiyeva
- N-[2-HİDROKSİ-5-(METİLTSİKLOАLKİL)BENZİL]MORFOLİNLƏRİN SİNTEZİ VƏ XАSSƏLƏRİNİN TƏDQİQİS.T.Rüstəmov, А.R.Əzizbəyli, А.M.Səmədov, F.Ə.Nəbiyev, Ч.Q.Rəsulov
- KARBOKSİAMİD VƏ HETEROTSİKLİK AZOTÜZVİ BİRLƏŞMƏLƏRİN SİNTEZİ HAQQINDAM.Ə.Rüstəmov, N.Ə.Veysova, M.F.Abbasov, Ş.M.Eyvazova, S.Q.İsmayılova
- PALLADİUMUN bis-(2-OKSİ-5-ALKİLBENZİL)AMİNLƏ EKSTRAKSİYASININ TƏDQİQİS.R.Məmmədova, S.M.Soltanova, T.N.Əsgərova, M.A.Hacıyev, Z.A.Cabbarova
QEYDİYYAT
JURNALIN SONUNCU SAYI
№2 2018
MÜNDƏRİCAT
- AZOTUN ƏLAQƏLİ (QOŞULMUŞ) OKSİDLƏŞMƏ İLƏ FİKSASİYASIT.M.Nağıyev, N.İ.Əli-zadə, L.M.Həsənova, İ.T.Nağıyeva, Ç.Ə.Mustafayeva, N.N.Məlikova, A.Ə.Abdullayeva, E.S.Bəhrəmov
- BƏZİ BENZİLİDENMALONONİTRİLLƏR ƏSASINDA ÜÇKOMPONETLİ SİNTEZLƏRF.N.Nağıyev, A.R.Əsgərova, İ.Q.Məmmədov, A.M.MəhərrəmovDavamı