ISSN 0005-2531 (Print) ISSN 2522-1841 (Online)
Ana səhifə - Arxiv - №4(2014)
№4 2014
MÜNDƏRİCAT
- 3-ALKİLAMİNOMETİLENSULFAMİDLƏR HETEROSİSTEMLƏRİN SİNTEZİNDƏ VƏ ALINAN MADDƏLƏRİN XASSƏLƏRİS.Ə.Məmmədov, L.S.Əliyeva, N.P.Ladoxina, F.A.Fətəlizadə, L.M.Şahgəldiyeva
- ETİLENQLİKOLUN (MET)AKRİL MONOEFİRLƏRİNİN SİNTEZİM.K.Məmmədov, G.N.Mehdiyeva, R.Ə.Cəfərova, C.H.İsmayılova
- 2-METİLHEPTEN-6-İN-3-OL-2 ƏSASINDA ENİNLƏRİN SİNTEZİƏ.M.Qaramanov, M.H.Vəliyev, S.N.Allahverdiyeva, S.S.Həsənova, A.F.Quliyeva
- POLİXLORBİFENİL TƏRKİBLİ TRANSFORMATOR YAĞLARININ RADİOLİZİE.T.Abdullayev, M.Ə.Qurbanov, P.C.Camalov, Ə.H.Qurbanov, S.M.Əliyev
- PLATİN ELEKTRODUNDA FLÜORBORAT ELEKTROLİTLƏRİNDƏN QURĞUŞUNUN ELEKTROKİMYƏVİ REDUKSİYASIA.Ş.Əliyev, Mahmoud Elrouby, A.M.Əliyev, M.T.Abbasov, H.M.Tahirli
QEYDİYYAT
JURNALIN SONUNCU SAYI
№3 2019
MÜNDƏRİCAT
- MEZOMƏSAMƏLİ KARBON NİTRİD ƏSASINDA PLATİN NANOKOMPOZİTLƏRİNİN SİNTEZİ VƏ FİZİKİ-KİMYƏVİ TƏDQİQİV.M.Əhmədov, N.Y.Melnikova, A.Z.Babayeva, Q.Q.Nurullayev, Z.M.Əliyeva, D.B.Tağıyev
- PROPİLENİN BİRBAŞA HİDRATASİYASI PROSESİNİN DİNAMİKASINI NƏZƏRƏ ALMAQLA İDARƏ EDİLMƏSİA.M.Aliyev, A.R.Safarov, I.V.Balayev, A.M.Quseynova, R.Y.Agayeva, F.G.BayramovDavamı