ISSN 0005-2531 (Print) ISSN 2522-1841 (Online)
Ana səhifə - Arxiv - №4(2019)
№4 2019
MÜNDƏRİCAT
- 2-HİDROKSİ-2-FENİLETİL TURŞUNUN HOMOGEN VİNİLLƏŞDİRİLMƏSİA.B.Parmanov, S.E.Nurmanov, Beata Kolesinsko, Tomash Maniecki, O.E.Ziyadullayev
- 2-HİDROKSİ-5Tr-BUTİLFENOL-4ꞌ-NİTROAZOBENZOLU TƏTBİQ EDƏRƏK ti(IV)-IN EKSTRAKSİYALI ATOM-ABSORBSİYA ÜSULU İLƏ TƏYİNİA.M.Paşacanov, S.İ.Niftalıyev, M.M.Ağamalıyeva, G.G.Abbasova, N.V.Yusifova, Z.A.Məmmədova, E.A.Kazımova
QEYDİYYAT
JURNALIN SONUNCU SAYI
№3 2021
MÜNDƏRİCAT
- Ni–Mo NAZİK TƏBƏQƏLƏRİNİN ELEKTROKİMYƏVİ YOLLA ÇÖKDÜRÜLMƏSİ PROSESİNİN RİYAZİ MODELLƏŞDİRİLMƏSİÜ.M.Qurbanova, Z.S.Səfərəliyeva, N.R.Abışova, R.Q.Hüseynova, D.B.Tağıyev
- METİLTSİKLOPENTANIN SELEKTİV OKSİDLƏŞDİRİCİ DEHİDROGENLƏŞMƏSİ REAKSİYASININ MEXANİZİMİ VƏ KİNETİKASIA.M.Əliyev, M.Y.Abbasov, M.Q.Əliyeva, G.Ə.Əlizadə, R.Y.AğayevaDavamı