ISSN 0005-2531 (Print) ISSN 2522-1841 (Online)
Ana səhifə - Arxiv - №3(2014)
№3 2014
MÜNDƏRİCAT
- VAKUUM QAZOYLUN KATALİTİK OKSİKREKİNQİL.A.Mursalova, E.Ə.Hüseynova, K.Y.Əcəmov
- DƏMİRİN(III) SUDA XELATƏMƏLƏGƏTİRİCİ SORBENTLƏ İLKİN QATILAŞDIRILARAQ TƏYİNİF.Espandi, R.Ə.Əliyeva, F.N.Bəhmənova, S.Z.Həmidov, G.R.Muğalova
- METİLEN ABISININ TERMİKİ AKTİVLƏŞMİŞ BENTONİTDƏ SORBSİYASIƏ.İ.Yaqubov, Ə.N.Nuriyev, N.М.Мuradova, S.А.Əliyeva, N.Н.Əfəndiyeva
- 2-HİDROKSİ-5-(3-METİLTSİKLOHEKSİL)ASETO- VƏ -BENZOFENONLARIN SİNTEZİÇ.Q.Rəsulov, M.M.Çalışkan, Ç.Q.Salmanova, B.M.Əliyev, Z.M.Məmmədova
- DOYMAMIŞ MONOMERLƏR ƏSASINDA SELLÜLOZANIN AKTİVLƏŞDİRİLMƏSİ VƏ SOPOLİMERLƏŞDİRİLMƏSİС.V.Məmmədov, F.X.Şahgəldiyev, E.Ə.Ramazanov, L.İ.Adilova, G.M.Səfərova
QEYDİYYAT
JURNALIN SONUNCU SAYI
№3 2024
MÜNDƏRİCAT
Davamı