ISSN 0005-2531 (Print) ISSN 2522-1841 (Online)
Ana səhifə - Arxiv - №4(2013)
№4 2013
MÜNDƏRİCAT
- FERROSENİN ALKİL TÖRƏMƏLƏRİNİN SİNTEZİA.S.Cəfərov, H.Ə.Məmmədəliyev, A.M.Əliyev, T.T.İbrəhimov, N.M.Əliyeva
- TOZVARI MATERİALLARIN DƏNƏVƏRLƏŞDİRİLMƏSİNDƏ DƏNƏLƏRİN FORMALAŞMASI PROSESİNİN TƏDQİQİQ.İ.Kəlbəliyev, V.M.Səmədli, M.M.Səmədov, R.K.Qasımova, Q.M.Mustafaeva
- SULFAMİDLƏRİN METİLLƏŞMƏ REAKSİYASININ TƏDQİQİ VƏ ALINMIŞ BİRLƏŞMƏLƏRİN HETEROSİKLASİYASIS.Ə.Məmmədov, V.M.Fərzəliyev, N.P.Ladoxina, L.S.İsayeva, Z.N.Novruzova
- 1-(BUTİLSULFANİL)OKTANIN AMİNOMETOKSİ TÖRƏMƏLƏRİNİN SİNTEZİ VƏ XASSƏLƏRİİ.A.Cəfərov, E.H.Məmmədbəyli, O.K.İsgəndərova, M.A.Mirzəyeva, S.Z.Abdullayeva
- 1-NAFTOLUN METANOLLA ALKİLLƏŞMƏ PROSESİNİN RİYAZİ MODELİNİN QURULMASIƏ.Ə.Ağayev, E.Ə.Rzaquliyev, A.Z.Tahirov, M.K.Nəzərova, İ.E.Qarayeva
- Yb–Pb, YbTe–PbTe sİsTEMLƏRİNDƏ FAZA TARAZLIĞIÖ.M.Əliyev, D.S.Əjdərova, E.Ə.Baxşəliyeva, V.M.Rəhimova
- Tl–Bi–Te SİSTEMİNİN e.h.q. ÜSULU İLƏ TERMODİNAMİK TƏDQİQİY.İ.Cəfərov, S.Z.İmaməliyeva, Ə.Q.Babayev, M.B.Babanlı
- KOBALTIN(II) AROMATİK DİAMİNLƏR VƏ 2,4-DİNİTROBENZOLAZOPİRO-KATEXİNLƏ EKSTRAKSİYALI-FOTOMETRİK TƏYİNİN.X.Rüstəmov, S.İ.Bağbanlı, Ü.N.Rüstəmova, O.T.Bədəlova, Z.S.Əfəndiyeva
- ТETRATSİKLODODESEN VƏ ONUN METİLƏVƏZLİ TÖRƏMƏSİNİN SİNTEZİM.K.Məmmədov, X.M.Məmmədova, E.Q.Mahmudova, V.S.Qədirli
- C7–C10 SIRASI ALİFATİK SPİRTLƏRLƏ TSİKLOPENTADİENİN ALKİLLƏŞMƏ REAKSİYASININ TƏDQİQİA.H.Həsənov, A.H.Əzizov, A.M.Məmmədova, N.S.Hüseynov, İ.H.Əyyubov
QEYDİYYAT
JURNALIN SONUNCU SAYI
№3 2024
MÜNDƏRİCAT
Davamı