ISSN 0005-2531 (Print) ISSN 2522-1841 (Online)
Ana səhifə - Arxiv - №4(2016)
№4 2016
MÜNDƏRİCAT
- MÜXTƏLİF POLİMERLƏR MÜHİTİNDƏ GÜMÜŞ NANOHİSSƏCİKLƏRİNİN SİNTEZİS.F.Hümbətova, Ş.Z.Tapdıqov, S.M.Məmmədova, N.Ə.Səfərov, D.B.Tağıyev, N.A.Zeynalov
- QRAFİT İNTERKALYASİYA EDİLMİŞ BİRLƏŞMƏS.B.Əliyeva, E.M.Əliyev, R.M.Alosmanov, A.M.Məhərramov, A.Ə.Əzizov, İ.A.Bünyadzadə, G.M.Eyvazova, Z.Ə.Ağamalıyev
- MİS(II) PARAAMİNOSALİSİLATIN FİZİKİ-KİMYƏVİ TƏDQİQİ VƏ ONUN SİRKƏ TURŞUSU İLƏ QARŞILIQLI TƏSİRİB.T.Usubəliyev, D.B.Tağıyev, Q.M.Əliyeva, M.K.Munşiyeva, H.F.Məmmədova, K.A.Mənsurova, Ə.K.Əsgərov
- PİRİDİNİN AZOT 1-OKSİDLƏ 2,2- VƏ 2,3-DİPİRİDİLƏ KOHERENT-SİNXRONLAŞDIRILMIŞ OKSİDLƏŞMƏSİİ.T.Nağıyeva, N.İ.Əli-zadə, T.H.Vəliyeva, E.S.Bəhramov, T.M.Nağıyev
- KATALİTİK KREKİNQİN AĞIR QAZOYLUNUN VƏ ONUN PAMBIQ YAĞI İLƏ QARIŞIĞININ TERMOKATALİTİK ÇEVRİLMƏSİT.А.Məmmədova, М.М.Abbasov, N.V.Həsənxanova, S.K.Əliyeva, X.Ş.Teyyubov, T.S.Lətifova, R.T.Adilov, Ə.A.Əlizadə, V.М.Abbasov
- NEFT ÇİRKAB SULАRININ TƏMƏZLƏNMƏ TEXNOLOGİYASIQ.İ.Kəlbəliyev, G.Z.Süleymanov, F.İ.Şəkiliyev, V.İ.Кərimli, R.M. Muradxanov
- PİROLİZIN TEXNOLOJİ REJİMİNİN VƏ AĞIR QƏTRANININ KEYFİYYƏT TƏRKİBİNİN UYĞUNLUĞUF.M.Sadıqov, Z.Y.Məhərrəmova, Q.N.Hacıyev, N.İ.Heydərli, G.H.Həsənzadə, İ.H.Məmmədova, N.S.Sadıqova
- OLİQOMERLƏŞMƏ PROSESLƏRİ ÜÇÜN NANOÖLÇÜLÜ KARBON ƏSASLI ALÜMİNİUM TƏRKİBLİ BİMETALLİK KATALİTİK KOMPLEKSLƏRİN TƏTBİQİH.C.İbrahimov, K.M.Qasımova, Z.M.İbrahimova, Ş.A.Əlizadə, İ.V.Kolçikova, S.M.Ələsgərova
- METALPOLİMER KOMPLEKSLƏRİN İŞTİRAKI İLƏ MAYE FAZADA ALİFATİK KARBOHIDROGENLƏRIN OKSİDLƏŞMƏSİR.H.Süleymanova, N.A.Zeynalov, O.T.Bədəlova, L.N.Qulubəyova, N.F.Şərifzadə, A.R.Quliyeva
- (Ga2S3)0.315(Nd2S3)0.685 (e2)–(Ga2S3)0.33(EuS)0.67 (e5) SİSTEMİNDƏ QARŞILIQLI KİMYƏVİ TƏSİRİN TƏDQİQİİ.B.Bəxtiyarlı, R.C.Qurbanova, R.İ.Kərimov, E.N.İsmayılova, Ü.A.Həsənova, Ф.М.Мəmmədova