ISSN 0005-2531 (Print) ISSN 2522-1841 (Online)
Ana səhifə - Arxiv - №4(2022)
№4 2022
MÜNDƏRİCAT
- SUYUN ELEKTROLİZİ PROSESİNDƏ Ni–Mo NAZİK TƏBƏQƏLƏRİNİN ELEKTROKATALİTİK AKTİVLİYİNİN TƏDQİQİÜ.M.Qurbanova, R.Q.Hüseynova, N.R.Abışova, E.F.İsmayılova Orucova, M.T.Abbasov, Y.Ə.Nuriyev, A.Ş.Əliyev, D.B.Tagiyev
- Fe(III) İONLARININ MODİFİKASİYA OLUNMUŞ ADSORBENTLƏ ADSORBSİYASI: ADSORBSİYA İZOTERMLƏRİE.C.Eyyubova, X.C.Nağıyev, S.E.Məmmədov, Ə.A.Mətin, F.M.Çıraqov
- ETİLEN İSTEHSALININ YAN MƏHSULU – PİROLİZİN YÜNGÜL QƏTRANININ KATALİTİK EMALI PROSESLƏRİNİN TƏDQİQİF.M.Sadıqov, Q. N.Hacıyev, Ş.D.Əliyeva, İ.Q.Məmmədova, G.H.Həsən-zadə, E.T.Məlikova, N.S.Sadıqova
- SELENOLANLAR, SELENATRANLAR VƏ SELEN TURŞUSUNUN EFİRLƏRİEl.Ş.Məmmədov, D.S.Vəliyeva, T.N.Qulubəyova, İ.R.Ruşınaz, Z.S.Səfərəliyeva, S.D.Dadaşova
- "OKSIDLƏŞMƏ–KOMPAUNDLAŞMA" ÜSULU İLƏ TERMOSTABİL YOL BİTUMLARININ ALINMASIN.G.Yevdokimova, A.R.Maxmutova, N.T.Əliyeva, E.A. Hüseynova
- VOLFRAMIN(VI) 2- HİDROKSİ-5T-BUTİLFENOL-4ꞌ-NİTROAZOBENZOLLA EKSTRAKSİYASI VƏ ATOM ABSORBSİYA ÜSULU İLƏ TƏYİNİA.M.Paşacanov, T.M.İsmayılov, N.İ.İsmayılov, M.M.Ağamaliyeva, Ş.M.Bayramov, Z.A.Məmmədova
QEYDİYYAT
JURNALIN SONUNCU SAYI
№1 2023
MÜNDƏRİCAT
- Sb2S3-Cu2Cr4Te7 SİSTEMİNİN ƏRİNTİLƏRİNİN SİNTEZİ VƏ FİZİKİ-KİMYƏVİ TƏDQİQİİ.İ. Əliyev, E.İ. Məmmədov, F.V.Yusubov, L.F. Masieva, X.M.Həşimov
- SAMARİUM(III)-ÜN 3-(2-HİDROKSİ-3-SULFO-5-(NİTROFENİLHİDRAZO)PENTAN-2.4-DİON İLƏ KOMPLEKS ƏMƏLƏ GƏLMƏSİNİN SƏTHİ AKTİV MADDƏLƏRİN İŞTİRAKINDA TƏDQİQİS.E.Yarməmmədova, F.E.Hüseynov, E.C.Eyyubova, X.C.Nağıyev, F.M.ÇıraqovDavamı