ISSN 0005-2531 (Print) ISSN 2522-1841 (Online)
Ana səhifə - Arxiv - №4(2022)
№4 2022
MÜNDƏRİCAT
- SUYUN ELEKTROLİZİ PROSESİNDƏ Ni–Mo NAZİK TƏBƏQƏLƏRİNİN ELEKTROKATALİTİK AKTİVLİYİNİN TƏDQİQİÜ.M.Qurbanova, R.Q.Hüseynova, N.R.Abışova, E.F.İsmayılova Orucova, M.T.Abbasov, Y.Ə.Nuriyev, A.Ş.Əliyev, D.B.Tagiyev
- Fe(III) İONLARININ MODİFİKASİYA OLUNMUŞ ADSORBENTLƏ ADSORBSİYASI: ADSORBSİYA İZOTERMLƏRİE.C.Eyyubova, X.C.Nağıyev, S.E.Məmmədov, Ə.A.Mətin, F.M.Çıraqov
- ETİLEN İSTEHSALININ YAN MƏHSULU – PİROLİZİN YÜNGÜL QƏTRANININ KATALİTİK EMALI PROSESLƏRİNİN TƏDQİQİF.M.Sadıqov, Q. N.Hacıyev, Ş.D.Əliyeva, İ.Q.Məmmədova, G.H.Həsən-zadə, E.T.Məlikova, N.S.Sadıqova
- SELENOLANLAR, SELENATRANLAR VƏ SELEN TURŞUSUNUN EFİRLƏRİEl.Ş.Məmmədov, D.S.Vəliyeva, T.N.Qulubəyova, İ.R.Ruşınaz, Z.S.Səfərəliyeva, S.D.Dadaşova
- "OKSIDLƏŞMƏ–KOMPAUNDLAŞMA" ÜSULU İLƏ TERMOSTABİL YOL BİTUMLARININ ALINMASIN.G.Yevdokimova, A.R.Maxmutova, N.T.Əliyeva, E.A. Hüseynova
- VOLFRAMIN(VI) 2- HİDROKSİ-5T-BUTİLFENOL-4ꞌ-NİTROAZOBENZOLLA EKSTRAKSİYASI VƏ ATOM ABSORBSİYA ÜSULU İLƏ TƏYİNİA.M.Paşacanov, T.M.İsmayılov, N.İ.İsmayılov, M.M.Ağamaliyeva, Ş.M.Bayramov, Z.A.Məmmədova
QEYDİYYAT
JURNALIN SONUNCU SAYI
№1 2024
MÜNDƏRİCAT
- KVANT KİMYƏVİ HESABLAMALARIN KATALİZDƏ ROLU: İCMALS.Ə.Cəbiyeva, N.A.Zeynalov, D.B.Tağıyev
- GÜNƏBAXAN JMIXININ PROTEAZI-PENDİR FERMENTASİYA PROSESLƏRİNİN PERSPEKTİV BİOKATALİZATORU: TƏCRİDİ, TƏMİZLƏNMƏSİ, XÜSUSİYYƏTLƏRİAmal Kaluş, Urida Ayssaui, V.V.VerxoturovDavamı