ISSN 0005-2531 (Print) ISSN 2522-1841 (Online)
Ana səhifə - Arxiv - №3(2012)
№3 2012
MÜNDƏRİCAT
- TlS–TlAsS2 VƏ Tl3AsS3–S SİSTEMLƏRİNDƏ FAZA TARAZLIQLARIG.V.Muradova, T.M.İlyaslı, Yu.A.Yusibov, M.B.Babanlı
- 1-ETİLTİOOKTANIN AMİNOMETOKSİ TÖRƏMƏLƏRİNİN SİNTEZİ VƏ XASSƏLƏRİİ.A.Cəfərov, E.H.Məmmədbəyli, S.İ.İbrahimli, X.İ.Həsənov, T.H.Kazımova
- REQRESSİV MODEL ƏSASINDA METOKSİETİLVALERATIN ALINMASININ OPTİMAL ŞƏRAİTİNİN TAPILMASIR.P.Cəfərov, Ş.N.Məhərrəmova, E.B.Zeynalov, N.F.Sədiyeva, S.A.İsgəndərova
- La2S3–Ga2S3–Nd2S3 SİSTEMİNDƏ ŞÜŞƏLƏRİN FİZİKİ-KİMYƏVİ XASSƏLƏRİİ.B.Bəxtiyarlı, A.S.Abdullayeva, Ə.A.Mirzəyeva, O.Ş.Kərimli, Z.M.Muxtarova
- TEREFTAL TURŞUSUNUN DİAMİDİN DİXLОRHİDRATININ SİNTEZİF.D.Quliyev, N.X.Hüsiyev, F.M.İbrahimоva, S.D.Dadaşоva, El.Ş.Məmmədоv
QEYDİYYAT
JURNALIN SONUNCU SAYI
№3 2019
MÜNDƏRİCAT
- MEZOMƏSAMƏLİ KARBON NİTRİD ƏSASINDA PLATİN NANOKOMPOZİTLƏRİNİN SİNTEZİ VƏ FİZİKİ-KİMYƏVİ TƏDQİQİV.M.Əhmədov, N.Y.Melnikova, A.Z.Babayeva, Q.Q.Nurullayev, Z.M.Əliyeva, D.B.Tağıyev
- PROPİLENİN BİRBAŞA HİDRATASİYASI PROSESİNİN DİNAMİKASINI NƏZƏRƏ ALMAQLA İDARƏ EDİLMƏSİA.M.Aliyev, A.R.Safarov, I.V.Balayev, A.M.Quseynova, R.Y.Agayeva, F.G.BayramovDavamı