ISSN 0005-2531 (Print) ISSN 2522-1841 (Online)
Ana səhifə - Arxiv - №3(2011)
№3 2011
MÜNDƏRİCAT
- MODİFİKASİYA OLUNMUŞ KLİNOPTİLOLİT ÜZƏRİNDƏ METANIN C2 MƏHSULLARINA OKSİDLƏŞDİRİCİ ÇEVRİLMƏSİA.M.Əliyev, Məhəmməd Ə.Əl-Dosari, A.Y.Gasım-zadə, K.I.Mətiyev, F.V.Əliyev
- МECHANO-CHEMICAL MODIFICATION OF BUTADIENE-STYRENE COPOLYMER BY EPICHLOROHYDRIN ОLYQOMERSY.M. Bilalov, R.E. Mustafayeva, İ.H. Movlayev, S.M. İbrahimova, F.A.Amirov
- 1-ETILTIOHEKSANIN AMIN TÖRƏMƏLƏRININ SINTEZI VƏ XASSƏLƏRII.A. Cəfərov, E.H. Məmmədbəyli, S.K. Rəhimova, T.H. Kazımova, X.İ. Həsənov
- AgTl3J –TlJ–J SİSTEMİNDƏ FAZA TARAZLIQLARİL.F. Məşədiyeva , M.B. Babanlı , Y.Ə Yusibov
- InSb2Se3S –InSe SİSTEMİNİN FAZA DİAQRAMIİ.İ.Əliyev, G.Z.Cəfərova, E.H.Məmmədov, S.A.Mehdiyeva
- SƏNAYE TULLANTI SULARININ MAYE FAZADA EKSTRAKSİYASININ KİNETİK TƏDQİQİƏ.A.Həsənov, G.Z.Süleymanov, R.M.Muradxanov, Q.İ.Kəlbəliyev, A.M.Əliyev
- ALİFATİK SIRANIN DOYMAMIŞ EPOKSİKETONLARI DİEN SİNTEZİNDƏ DİENOFİL KİMİN.X.Hüsiyev, F.M.İbrahimova, F.D.Quliyev, S.D.Dadaşova, El.Ş.Məmmədov
- YbBi4Te7 VƏ YbBi2Te4 BİRLƏŞMƏLƏRİNİN TERMODİNAMİKİ XASSƏLƏRİZ.S.Əliyev, G.İ.İbadova, M.A.Mahmudova, S.Z.Imaməliyeva
QEYDİYYAT
JURNALIN SONUNCU SAYI
№1 2024
MÜNDƏRİCAT
- KVANT KİMYƏVİ HESABLAMALARIN KATALİZDƏ ROLU: İCMALS.Ə.Cəbiyeva, N.A.Zeynalov, D.B.Tağıyev
- GÜNƏBAXAN JMIXININ PROTEAZI-PENDİR FERMENTASİYA PROSESLƏRİNİN PERSPEKTİV BİOKATALİZATORU: TƏCRİDİ, TƏMİZLƏNMƏSİ, XÜSUSİYYƏTLƏRİAmal Kaluş, Urida Ayssaui, V.V.VerxoturovDavamı