ISSN 0005-2531 (Print) ISSN 2522-1841 (Online)
Ana səhifə - Arxiv - №2(2011)
№2 2011
MÜNDƏRİCAT
- N,N'-ALKILEN-BIS-SULFAMIDLƏRIN SINTEZI VƏ ONLARIN XASSƏLƏRININ TƏDQIQIS.A.Məmmədov, S.İ.Məmmədova, F.A.Quliyev, N.P.Ladoxina, İ.Ş.Hüseynov
- 4,4'-SPİROBİ[HEKSAHİDROPİRİMİDİN]-2,2'-DİONLARININ TÖRƏMƏLƏRİNİN SİNTEZİA.B.Novruzova, S.Z.Kazımova, M.M.Qurbanova, A.M.Məhərrəmov
- PbSb2S4 VƏ Pb5Sb4S11 SÜRMƏ ILƏ QARŞILIQLI TƏSIRID.S.Əjdərova, İ.B.Bəxtiyarlı, Ş.H.Məmmədov, E.S.Hüsyenova
- NADIR TORPAQ ELEMENTLƏRI ƏSASINDA YENI BIRLƏŞMƏLƏRIN SINTEZI VƏ XASSƏLƏRIS.T.Bayramova, V.M.Rəhimova, S.M.Ağapaşayeva, Ö.M.Əliyev
- SnTe–NdTe SISTEMININ FIZIKI-KIMYƏVI TƏDQIQIM.İ.Murquzov, Ş.F.Sərdarov, А.Ə.Nəbiyev, Z.Z.Nəcəfova, S.T.Səfərova
- AZOT- VƏ KÜKÜRDTƏRKİBLİ ÜZVİ BİRLƏŞMƏLƏRİN MANNİX REAKSİYASI İLƏ SİNTEZİ VƏ XASSƏLƏRİE.H.Məmmədbəyli, İ.A.Cəfərov, A.H.Talıbov, T.H.Kazımova, X.İ.Həsənov
- TƏBİİ ALÜMОSILIKAT MİNERALLARI ƏSASINDA DAKİARDİT SEОLİTİNİN SİNTEZİS.B.Əliyeva, K.Ə.Mansurоva, N.A.Imanоva, G.M.Əliyeva, N.A.Məmmədova