ISSN 0005-2531 (Print) ISSN 2522-1841 (Online)
Ana səhifə - Arxiv - №1(2012)
№1 2012
MÜNDƏRİCAT
- AZKÜKÜRDLÜ DİZEL YANACAQLARININ YAĞLAMA VƏ ANTİSTATİK XASSƏLƏRİNİN YÜKSƏLDİLMƏSİT.A.Məmmədova, V.M.Abbasov, X.R.Vəliyev, X.H.Kəsəmənli, N.R.Abdullayeva
- TSİKLİK DİKARBON TURŞULARININ POLİXLORLU N-ALKİL- VƏ N-ARİLMONOAMİNOİMİDLƏRİNİN SİNTEZİM.S.Salahov, V.S.Umayeva, A.I.Əlixanova, M.M.Ibrahimova, L.Ş.Mürşüdova
- XIRAL QURULUŞLU ENANTIOMERIN RASEMIK QARIŞIQDAN XROMATOQRAFIK ÜSULLA AYRILMASIZ.F.Hüseynova, Ə.L.Şabanov, Ü.Ə.Həsənova, Z.O.Qəhrəmanova, M.M.Həsənova
- OLİQOHİDROXİNONFENİLASETİLENİN SİNTEZİ VƏ XASSƏLƏRİM.K.Mirmehdiyeva, B.Ə.Məmmədov, G.S.Əhmədova, M.R.Rəhimova
- MnBi2Te4–Те SİSTEMİD.S.Əjdərova, T.F.Maqsudova, T.S.Hüseynova, T.F.Səlimova
- DİOKSOLANTƏRKİBLİ FENİL(MET)AKRİLATLARIN SİNTEZİO.B.Abdıyev, M.H.Vəliyev, E.H.Məmmədbəyli
- HETEROSULFAMIDLƏRİN ARİLSULFONİLHİDRAZİDLƏR ƏSASINDA SİNTEZİ VƏ ONLARIN XASSƏLƏRİNİN TƏDQİQİS.Ə.Məmmədov S.İ.Məmmədova, İ.Ş.Hüseynov, M.F.Fərzəliyev, F.A.Quliyev
- (SnSe)1-x(ErSe)x SISTEMİNİN FİZİKİ-KİMYƏVİ TƏDQİQİA.Ə.Əliyev, İ.İ.Əliyev, F.İ.İsmayılov, F.Ə.Novruzova
QEYDİYYAT
JURNALIN SONUNCU SAYI
№3 2019
MÜNDƏRİCAT
- MEZOMƏSAMƏLİ KARBON NİTRİD ƏSASINDA PLATİN NANOKOMPOZİTLƏRİNİN SİNTEZİ VƏ FİZİKİ-KİMYƏVİ TƏDQİQİV.M.Əhmədov, N.Y.Melnikova, A.Z.Babayeva, Q.Q.Nurullayev, Z.M.Əliyeva, D.B.Tağıyev
- PROPİLENİN BİRBAŞA HİDRATASİYASI PROSESİNİN DİNAMİKASINI NƏZƏRƏ ALMAQLA İDARƏ EDİLMƏSİA.M.Aliyev, A.R.Safarov, I.V.Balayev, A.M.Quseynova, R.Y.Agayeva, F.G.BayramovDavamı