ISSN 0005-2531 (Print) ISSN 2522-1841 (Online)
Ana səhifə - Arxiv - №1(2009)
№1 2009
MÜNDƏRİCAT
- FENOLUN SULU MƏHLULLARDAN POLIBUTADIEN ƏSASLI POLIAMFOLITLƏ SORBSIYASININ TƏDQIQIR.M.Alosmanov, H.F. Hacıyeva, A.Ə. Əzizov, A.A. Qəribov, A.M. Məhərrəmov
- Mn–Sb–Se ÜÇLÜ SISTEMININ Mn0.5Sb0.5–Sb0.5Se0.5 POLITERMIK KƏSIYID.S. Əjdərova, T.F.Maqsudova, E.S.Hüseynova, E.S.Quluzadə, S.A.Mehdiyeva
- CaInSe2–CaIn2Se4 SISTEMINDƏ FAZA TARAZLIĞIİ.İ.Əliyev, R.L.Musayeva, N.İ.Yaqubov
- 1,3- VƏ 1,4-AMINSPIRTLƏRIN MÜXTƏLIF IZOTIOSIANATLARLA QARŞILIQLI REAKSIYASIM.Ə.Allahverdiyev, N.Q.Şıxəliyev, V.A.Abbasova, Z.E.Ərəbzadə, Ф.М.Мурадова
- 1-PROPİLTİOHEPTANIN METİLENOKSİAMİN TÖRЯMƏLƏRİNİN SİNTEZİ VƏ XASSƏLƏRİİ.A.Cəfərov, E.H.Məmmədbəyli, V.S.Həsənov, X.İ.Həsənov, S.N.Qəhrəmanova
- FENOLUN İZOPRENİN TSİKLODİMERLƏRİ İLƏ KATALİTİK ALKİLLƏŞMƏ REAKSİYALARIR.K.Əzimova, L.B.Zeynalova, A.H.Əzizov, Ç.Q.Rəsulov, J.İ.Allahverdiyev
- SU HÖVZƏLƏRININ NEFT VƏ NEFT MƏHSULLARI ILƏ ÇIRKLƏNMƏSIŞ.B.Qurbanpur, S.R.Hacıyeva, Ə.F. Əminbəyov, T.İ.Əliyeva
- SÜRTKÜ KOMPOZISIYALARDA ULTRAXIRDA SÜRTÜNMƏ MODIFIKATORLARIM.R.Bayramov, A.N.Klişin, M.B.Muradov, M.A.Ağayeva, G.M.Mehdiyeva
- BƏZİ 1-HİDROKSİ-2-PİPERİDİNETANIN TÖRƏMƏLƏRİNİN SİNTEZİ VƏ ANTİMİKROB XASSƏLƏRİNİN TƏDQİQİS.A.Həm­zə­ye­va, P.Ş.Məmmədova, K.M. Allahverdiyeva, G.X.Vəliyeva, M.Ə.Axun­dova
- 1-( N-PİPERİDİNO )-3-ETİLTİO-2-PROPANOLUN BƏZİ TÖRƏMƏLƏRİNİN SİNTEZİ VƏ TƏDQİQİV.S.Həsənov, D.Y.Aşurov, K.O.İsgəndərova, R.K.Məmmədova, S.Ə.Süleymanova
- PERSPEKTİV AVTOMOBİL BENZİNLƏRİT.M.Abul-Futux, A.J.Hüseynova, K.Y.Əсəmov, L.M.Mirzəyeva
QEYDİYYAT
JURNALIN SONUNCU SAYI
№3 2019
MÜNDƏRİCAT
- MEZOMƏSAMƏLİ KARBON NİTRİD ƏSASINDA PLATİN NANOKOMPOZİTLƏRİNİN SİNTEZİ VƏ FİZİKİ-KİMYƏVİ TƏDQİQİV.M.Əhmədov, N.Y.Melnikova, A.Z.Babayeva, Q.Q.Nurullayev, Z.M.Əliyeva, D.B.Tağıyev
- PROPİLENİN BİRBAŞA HİDRATASİYASI PROSESİNİN DİNAMİKASINI NƏZƏRƏ ALMAQLA İDARƏ EDİLMƏSİA.M.Aliyev, A.R.Safarov, I.V.Balayev, A.M.Quseynova, R.Y.Agayeva, F.G.BayramovDavamı