ISSN 0005-2531 (Print) ISSN 2522-1841 (Online)
Ana səhifə - Arxiv - №1(2009)
№1 2009
MÜNDƏRİCAT
- FENOLUN SULU MƏHLULLARDAN POLIBUTADIEN ƏSASLI POLIAMFOLITLƏ SORBSIYASININ TƏDQIQIR.M.Alosmanov, H.F. Hacıyeva, A.Ə. Əzizov, A.A. Qəribov, A.M. Məhərrəmov
- Mn–Sb–Se ÜÇLÜ SISTEMININ Mn0.5Sb0.5–Sb0.5Se0.5 POLITERMIK KƏSIYID.S. Əjdərova, T.F.Maqsudova, E.S.Hüseynova, E.S.Quluzadə, S.A.Mehdiyeva
- CaInSe2–CaIn2Se4 SISTEMINDƏ FAZA TARAZLIĞIİ.İ.Əliyev, R.L.Musayeva, N.İ.Yaqubov
- 1,3- VƏ 1,4-AMINSPIRTLƏRIN MÜXTƏLIF IZOTIOSIANATLARLA QARŞILIQLI REAKSIYASIM.Ə.Allahverdiyev, N.Q.Şıxəliyev, V.A.Abbasova, Z.E.Ərəbzadə, Ф.М.Мурадова
- 1-PROPİLTİOHEPTANIN METİLENOKSİAMİN TÖRЯMƏLƏRİNİN SİNTEZİ VƏ XASSƏLƏRİİ.A.Cəfərov, E.H.Məmmədbəyli, V.S.Həsənov, X.İ.Həsənov, S.N.Qəhrəmanova
- FENOLUN İZOPRENİN TSİKLODİMERLƏRİ İLƏ KATALİTİK ALKİLLƏŞMƏ REAKSİYALARIR.K.Əzimova, L.B.Zeynalova, A.H.Əzizov, Ç.Q.Rəsulov, J.İ.Allahverdiyev
- SU HÖVZƏLƏRININ NEFT VƏ NEFT MƏHSULLARI ILƏ ÇIRKLƏNMƏSIŞ.B.Qurbanpur, S.R.Hacıyeva, Ə.F. Əminbəyov, T.İ.Əliyeva
- SÜRTKÜ KOMPOZISIYALARDA ULTRAXIRDA SÜRTÜNMƏ MODIFIKATORLARIM.R.Bayramov, A.N.Klişin, M.B.Muradov, M.A.Ağayeva, G.M.Mehdiyeva
- BƏZİ 1-HİDROKSİ-2-PİPERİDİNETANIN TÖRƏMƏLƏRİNİN SİNTEZİ VƏ ANTİMİKROB XASSƏLƏRİNİN TƏDQİQİS.A.Həm­zə­ye­va, P.Ş.Məmmədova, K.M. Allahverdiyeva, G.X.Vəliyeva, M.Ə.Axun­dova
- 1-( N-PİPERİDİNO )-3-ETİLTİO-2-PROPANOLUN BƏZİ TÖRƏMƏLƏRİNİN SİNTEZİ VƏ TƏDQİQİV.S.Həsənov, D.Y.Aşurov, K.O.İsgəndərova, R.K.Məmmədova, S.Ə.Süleymanova
- PERSPEKTİV AVTOMOBİL BENZİNLƏRİT.M.Abul-Futux, A.J.Hüseynova, K.Y.Əсəmov, L.M.Mirzəyeva
QEYDİYYAT
JURNALIN SONUNCU SAYI
№1 2023
MÜNDƏRİCAT
- Sb2S3-Cu2Cr4Te7 SİSTEMİNİN ƏRİNTİLƏRİNİN SİNTEZİ VƏ FİZİKİ-KİMYƏVİ TƏDQİQİİ.İ. Əliyev, E.İ. Məmmədov, F.V.Yusubov, L.F. Masieva, X.M.Həşimov
- SAMARİUM(III)-ÜN 3-(2-HİDROKSİ-3-SULFO-5-(NİTROFENİLHİDRAZO)PENTAN-2.4-DİON İLƏ KOMPLEKS ƏMƏLƏ GƏLMƏSİNİN SƏTHİ AKTİV MADDƏLƏRİN İŞTİRAKINDA TƏDQİQİS.E.Yarməmmədova, F.E.Hüseynov, E.C.Eyyubova, X.C.Nağıyev, F.M.ÇıraqovDavamı